Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    ‘eFKay’:
De eenmanszaak eFKay, gevestigd te (6433 KA) Heerlen aan de Wijngaardsweg 101A, gedreven door en voor rekening van Fleur Klinkers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14067144;

2.    ‘Opdrachtgever’:
De (rechts)persoon die aan eFKay een opdracht verstrekt c.q. die bij eFKay een bestelling  plaatst c.q. met wie eFKay een overeenkomst sluit;

3.    ‘Webwinkel’:
Alle internetpagina’s van eFKay die behoren tot de website met url. www.efkay.nl waarop eFKay producten te koop aanbiedt.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, offertes en overeenkomsten waarbij eFKay goederen en/of diensten van welke aard ook levert.
2.    Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    Door het plaatsen van een bestelling en/of het verstrekken van een opdracht aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden. eFKay kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra door de Opdrachtgever een nieuwe opdracht wordt verstrekt of een nieuwe bestelling wordt geplaatst.
4.    Toepasselijkheid van verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van de derden wordt door eFKay uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.    Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien eFKay voor de uitvoering van de overeenkomst derden dient in te schakelen.
6.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
7.    eFKay kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

Artikel 3: Aanbiedingen
1.    Alle aanbiedingen en andere uitingen van eFKay zijn vrijblijvend, tenzij door eFKay schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan eFKay opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop eFKay haar aanbieding baseert.
2.   Aanbiedingen van eFKay gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.    eFKay kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel van de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten
1.    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst van eFKay door de Opdrachtgever, respectievelijk op de dag van verzending (per e-mail) van de schriftelijke bevestiging door eFKay van de offerte of de (al dan niet schriftelijke) overeenkomst.
2.    Een door eFKay afgegeven opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.    Opdrachtgever verstrekt vóór het uitbrengen van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst aan ?eFKay alle voor eFKay relevante informatie ter uitbrenging van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever zal eFKay voorts alle informatie en gegevens verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.
4.    overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden eFKay eerst na schriftelijke bevestiging of na bevestiging per e-mail. Feitelijke uitvoering door eFKay of een door eFKay (per e-mail) verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
5.    Indien niet binnen 8 dagen schriftelijk of per e-mail de juistheid van de schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn eFKay en Opdrachtgever hieraan gebonden.
6.    Later gemaakte afspraken, toezeggingen, wijzigingen, aanvullingen en annuleringen zijn eerst van kracht na een schriftelijke akkoordverklaring of akkoordverklaring per e-mail van de zijde van eFKay.
7.    Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur en/of de afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in dit artikel gestelde is de administratie van eFKay beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.
8.    Alle overeenkomsten worden door eFKay aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van eFKay, voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
9.    eFKay behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

Artikel 5: Prijs
1.    Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt inclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering.
2.    Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin eFKay de zaken kocht, ook al geschiedt dit vanwege voorzienbare omstandigheden, is eFKay gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te beëindigen. Indien reeds een gedeelte van de overeengekomen zaken en/of diensten is geleverd, is het bepaalde in artikel 5 lid 3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door eFKay nog te leveren zaken en/of diensten.
3.    Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop eFKay de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.    eFKay is bevoegd voor de nakoming van de betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours af te leveren, alsmede nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van eFKay is voldaan.
5.    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
6    Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan eFKay de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundige(n) naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Opdrachtgever de door eFKay gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
1.    Alle betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn door eFKay te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
3.    Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is eFKay gerechtigd over het openstaande bedrag een rente van 1 % per maand te berekenen vanaf het moment waarop uiterlijk diende te zijn betaald tot aan de dag der algehele voldoening. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand aangemerkt.
4.    Indien niet op de vervaldag is voldaan zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard ook die eFKay moet maken tot een verhaal van haar vordering(en) op de wederpartij voor rekening van de in verzuim zijnde wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien eFKay aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
5.    In geval van niet of niet tijdige betaling is eFKay bevoegd verdere levering van zaken of diensten op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6.    eFKay is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien tussen Opdrachtgever en eFKay betaling van een voorschot is overeengekomen, zal eFKay niet eerder presteren dan dat het voorschot aan eFKay is voldaan.

Artikel 7: Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
1.    In catalogi, websites of andere reclame-uitingen vermelde gegevens, productspecificaties, hoedanigheden, afbeeldingen, tekeningen, maat-, inhouds- en gewichtsopgaven e.d. zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door eFKay ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 7.5.
2.    Door eFKay uitgebrachte offertes, alsmede door eFKay vervaardigde of verstrekte specificaties, productinformatie, tekeningen, berekeningen, onderzoeksresultaten, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van eFKay, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3.    De informatie die in een en ander besloten ligt of ten grondslag ligt aan de productie van door eFKay vervaardigde zaken, blijft exclusief voorbehouden aan eFKay, ongeacht of daarvoor bij Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
4.    Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 7.3 vermelde informatie, behoudens de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van eFKay wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, aan derden bekend wordt gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.
5.    Alle door eFKay verstrekt adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door eFKay te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden door eFKay verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
6.    Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen samenstellingen, hoedanigheden, maten capaciteiten en/of resultaten van de door eFKay te vervaardigen en/of te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden geven Opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 8: Verzending en levering
1.    Het bepaalde in dit artikel geldt indien in de tussen eFKay en Opdrachtgever gesloten overeenkomst geen andersluidende regelingen zijn overeengekomen.
2.    Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan eFKay verzendkosten in rekening brengen.
3.    eFKay bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever eFKay terzake tijdig schriftelijk anders instrueert en eFKay zich kan vinden in deze instructies. Verpakking wordt door eFKay niet teruggenomen.
4.    Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van eFKay of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het door Opdrachtgever aan eFKay opgegeven postadres en afgifte aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
5.    Tenzij de zaken door Opdrachtgever in de winkel van eFKay worden afgehaald, reizen zij met een vervoermiddel naar keuze van eFkay. Verlangt de Opdrachtgever een andere wijze van vervoer, dan komen extra kosten daarvan voor zijn of haar rekening.
6.    Indien de zaken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden of op het postkantoor worden afgeleverd, is dit voor risico van Opdrachtgever.
7.    De vrachtkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, in welk geval eFKay dat uitdrukkelijk en schriftelijk aangeeft.
8.    Betreffende overeenkomsten beneden een door eFKay vast te stellen bedrag kunnen door eFKay naast de verzendkosten, de administratie- en handelingskosten apart in rekening worden gebracht.
9.    In de gevallen waarin de zaken door de Opdrachtgever worden afgehaald, geschiedt levering zodra de zaken het magazijn of het bedrijfsterrein van eFKay verlaten. In deze gevallen worden de zaken steeds voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever vervoerd, zelfs wanneer uit de (vervoers)documenten anders mocht blijken.
10. De Opdrachtgever dient voor ontvangst te tekenen. Dit is slechts anders indien de Opdrachtgever gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
11.Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
12.Aan de leveringsplicht van eFKay zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door eFKay geleverde zaken aan de Opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
13.In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 9: Risico en eigendomsovergang
1.    Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van eFKay hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 8, draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken mochten ontstaan.
2.    De zaken reizen voor rekening en risico van eFKay tot aflevering van de zaken aan Opdrachtgever. Retourzendingen van Opdrachtgever reizen voor diens rekening en risico.
3.    Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.    Indien de Opdrachtgever eFKay voor zichzelf of voor derden zaken ter bewerking, reparatie, inspectie, opslag of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder eFKay voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 10: Leveringstermijnen
1.    Alle door eFKay genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan eFKay bekend waren.
2.    De door eFKay opgegeven leveringstermijnen geschieden steeds bij benadering en betreffen geen fatale termijnen, tenzij zulks anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in nadat alle noodzakelijk gegevens in het bezit van eFKay zijn en het voorschot, indien en voorzover dit is overeengekomen, door Opdrachtgever is betaald.
3.    eFKay spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt eFKay niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt eFKay wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4.    eFKay is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is eFKay gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen eFKay en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
5.    eFKay is verplicht de opgegeven leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die eFKay redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht eFKay niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de order te annuleren of de afname te weigeren.
6.    Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent de verlenging van de leveringstermijn is bepaald, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van eFKay ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. eFKay is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Artikel 11: Verpakking en hoedanigheid
1.    Het geleverde wordt geacht te voldoen aan de tussen partijen geldende kwaliteitseisen en privaat- en publiekrechtelijk voorgeschreven kwaliteitseisen, alsmede aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen, behoudens tegenbewijs.

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom, zaaksvorming, retentie en zekerheidsstelling
1.    Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van eFKay totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals overige bedragen waaronder begrepen boeten, rente en kosten, die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting is verschuldigd, volledig aan eFKay zijn voldaan.
2.    De Opdrachtgever mag de zaken voordat de eigendom daarvan is overgegaan niet belasten, verbruiken, verkopen, afleveren of vervreemden. eFKay is gerechtigd bij niet nakoming van betalingsverplichting door Opdrachtgever deze zaken terug te (doen) halen.
3.    De Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van eFKay mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door eFKay geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor eFKay en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor eFKay totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. eFKay heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4.    Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.    eFKay kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van eFKay onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan eFKay verschuldigde bedragen heeft voldaan.
6.    Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het in artikel 12 lid 1 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
7.    Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Opdrachtgever bevinden, vestigt Opdrachtgever hierbij reeds een bezitloos pandrecht tot meerdere zekerheid van vorderingen van eFKay, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die eFKay uit welke hoofde dan ook nog op Opdrachtgever mocht hebben.
8.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht eFKay zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.    Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van eFKay te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en vernieling te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan eFKay op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraar van de zaken uit hoofde van vermelde verzekeringen zullen, zodra eFKay zulks wenst, door Opdrachtgever aan eFKay stil worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van eFKay tegen Opdrachtgever.
10.    Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 18 lid 2 is eFKay gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan eFKay of een door eFKay aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin eFKay haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Opdrachtgever dient eFKay alle medewerking terzake te verlenen.
11.    Na terugneming van de zaken wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 13: Garanties
1.    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst en/of in het bij de desbetreffende zaak afgegeven garanties- en servicecertificaat en onverminderd de hierna gestelde beperkingen, garandeert eFKay zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak, als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum dan wel 3 maanden na de datum van aflevering indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.
2.    eFKay biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant/producent van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de Opdrachtgever voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
3.    eFKay is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van zaken.
4.    De onder de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door eFKay kosteloos worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van eFKay, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van eFKay. Indien ingevolge deze garantiebepalingen zaken door eFKay worden vervangen, worden de te vervangen zaken desgewenst eigendom van eFKay. Op de vervangen zaken is geen nieuwe garantietermijn van toepassing en wordt garantie verleend binnen de oorspronkelijke garantietermijn.
5.    Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 13 lid 2, waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage zijn voor rekening van Opdrachtgever. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van eFKay.
6.    Buiten de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
de niet-nakoming van door eFKay dan wel fabrikant/producent aan het gebruik van de afgeleverde zaken verbonden voorschriften en/of instructies, dan wel het voorziene normaal gebruik;
normale slijtage;
toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen of zaken;
materialen, samenstellingen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
door Opdrachtgever of derden uitgevoerde toepassingen, bewerkingen of reparaties aan geleverde zaken en/of diensten;
blootstelling aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldige behandeling door Opdrachtgever of derden.
7.    Indien Opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met eFKay gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is eFKay tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
8.    Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van eFKay tot herstel of andere werkzaamheden terzake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van eFKay uit hoofde van garantie.
9.    Betreffende door eFKay uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
10.    Het beweerdelijk niet-nakomen door eFKay van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met eFKay gesloten overeenkomst.
11.    De in artikel 13 vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Reclames en klachttermijnen
1.    Het geleverde (zaken en diensten) wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs.
2.    Indien de Opdrachtgever erin slaagt aan te tonen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de Opdrachtgever gehouden dit aan eFKay te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk aan eFKay worden bevestigd.
3.    Het geleverde (ook zaken die in het kader van dienstverlening zijn verstrekt) dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de Opdrachtgever dient eFKay in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
4.    De Opdrachtgever is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van zaken te zorgen.
5.    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ?eFKay.
6.    Geringe afwijkingen van de geleverde zaken in afmeting, kleur, samenstelling, capaciteit, vorm en verpakking zullen voor Opdrachtgever nimmer aanleiding vormen te reclameren als bedoeld in artikel 14 lid 2.

Artikel 15 Internet/koop op afstand.
1.  Ingeval eFKay levert op grond van een koopovereenkomst gesloten via de Webwinkel van eFKay of anderszins op afstand geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kan de Opdrachtgever de bestelling zonder opgave van reden annuleren. De Opdrachtgever kan dit doen door het geleverd product retour te zenden aan het bovenvermelde adres. Bij terugzending dient de zending voldoende te zijn gefrankeerd. Terugzending is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De betaalde koopprijs wordt binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie door eFKay van het teruggezonden product terugbetaald.
2.  Retourzendingen waarbij het product is beschadigd en/of de verzegeling van het product is verbroken worden niet geaccepteerd.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van eFKay; vrijwaring
1.    De totale aansprakelijkheid van eFKay wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.    redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van eFKay aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b.    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarde;
c.    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade in de zin van deze voorwaarden.
2.   eFKay is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
3.   eFKay is nimmer aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door eFKay te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd. eFKay is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
4.  eFKay is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen de schade heeft verzekerd dan wel zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart eFKay voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
5.    Aansprakelijkheid van eFKay voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan eFKay voorgeschreven zaken of materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan eFKay voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 16 lid 1 en 16 lid 2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
6.    De aansprakelijkheid van eFKay wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever eFKay onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en eFKay ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat eFKay in staat is adequaat te reageren.
7.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij eFKay meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen eFKay vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.    Opdrachtgever vrijwaart eFKay voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, materiaal, fabrikaat, halffabrikaat, grondstof of onderdeel en/of instructie daarvan behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade juist daardoor is veroorzaakt.
9.    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan eFKay zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 17: Overmacht
1.    Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende omstandigheden waarop eFKay geen invloed heeft en waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
2.    Wanneer eFKay door overmacht in de nakoming van haar verplichtingen wordt belemmerd, is eFKay niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten voor de duur van de overmachttoestand. eFKay verplicht zich de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, teneinde de schade voor de Opdrachtgever zo veel mogelijk te beperken. Indien nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet (langer) mogelijk is, is eFKay gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en zal eFKay terzake van het beëindigen van de overeenkomst nimmer gehouden zijn schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.
3.    Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat eFKay de verbintenis zal moeten nakomen.
4.    Indien eFKay bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt evenwel niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Annulering
1.    Indien de Opdrachtgever met eFKay een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert;
eerder dan op de zevende dag vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst kan annulering kosteloos geschieden;
later dan op de zevende dag, doch eerder dan op de vierde dag vóór het uivoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 25% verschuldigd van al hetgeen de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met eFKay is verschuldigd;
later dan of op de vierde dag vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 50 % verschuldigd van al hetgeen dat de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met eFKay is verschuldigd;
later dan 24 uur vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 100% verschuldigd van al hetgeen dat de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met eFKay is verschuldigd.
2.    Artikel 18 lid 1 geldt niet bij koop op afstand. In dat geval is artikel 15 van toepassing.
3.    De annulering dient schriftelijk te geschieden en is pas geldig op het moment dat eFKay de annulering schriftelijk heeft bevestigd.
4.    Ingeval van niet of niet-tijdige betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surseance van betaling, van faillissement of van liquidatie van de zaken van de wederpartij heeft eFKay het recht de overeenkomst of dat gedeelte ervan dat alsdan nog niet is uitgevoerd zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist te annuleren en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de volledige schade dat door een en ander voor haar mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke eFKay ten laste van de Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 19: Opschorting en ontbinding
1.    Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is eFKay gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder de verplichting van eFKay tot enige schadevergoeding.
2.    Indien Opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met eFKay gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens eFKay te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen redelijk korte termijn is opgeheven, is eFKay gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van eFKay tot enige schadevergoeding en onverminderd de eFKay verder toekomende rechten.
3.    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan eFKay zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dan wel der mate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is eFKay bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20: Beëindiging van de overeenkomst
1.    Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
2.    Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.    In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Opdrachtgever een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.
4.    Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie op samenvoeging van ondernemingen. eFKay is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
5.    Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 19 lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat eFKay ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die eFKay voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6.    Indien eFKay op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 19 lid 1 reeds met de vervaardiging van een klantspecifiek product is begonnen en/of klantspecifiek product(en) en/of etiketten, verpakkingen, etc. daarvan in voorraad heeft, moet Opdrachtgever deze zaken afnemen en conform de overeenkomst c.q. gebruikelijke prijzen bij eFKay betalen.

Artikel 21: Uitvoering van dienstverlening
1.   De in artikelen 21 en 22 vermelde bepalingen inzake dienstverlening zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien eFKay diensten verleent zoals advisering, het ontwerpen van een product, het vervaardigen van een reeds bestaand ontwerp en het uitvoeren van reparaties. Deze bepalingen laten alle  andere bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden onverlet.
2.   eFKay zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van eFKay worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst eFKay uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een niveau van dienstverlening worden steeds schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
3.   Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is eFKay gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.   Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is eFKay gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. eFKay is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 22.
5.  Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is eFKay steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
6.   Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door eFKay verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 22 Wijziging en meerwerk
1.  Indien eFKay op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van eFKay. Van meerwerk is eveneens sprake indien een analyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. eFKay is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
2.  Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 22.1. het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en eFKay, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
3.  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal eFKay Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 23: Intellectuele eigendomsrechten
1.     De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de door eFKay aangeboden en/of vervaardigde producten berusten uitsluitend bij eFKay, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2.   Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eFKay of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) door eFKay aangeboden en/of vervaardigde producten op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.
3.     Niets van wat in deze algemene voorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever te verlenen.
4.    Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van eFKay of derden. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van ontwerpen, producten of materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 23.2 en 23.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van eFKay op haar producten en ontwerpen.
5.   Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 24: Geheimhouding
1.   eFKay en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 25: Toepasselijk recht
1.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten of wel de gehele rechtsverhouding tussen eFKay en een Opdrachtgever/wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag ‘Convention of the Internationale Sale of Goods 1980’ is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.    Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Artikel 26: Geschillen
1.    Indien zich geschillen voordoen zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.
2.    Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank te Maastricht bevoegd om over het geschil te oordelen. eFKay behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever.