Artikel 1: Het gebruik van deze website

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de al-gemene voorwaarden van eFKay van toepassing die op verzoek worden toegezonden en die u kunt raadplegen en downloaden op deze website onder deze link.
Deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van eFKay tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan eFKay tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kun-nen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met eFKay voor het inwinnen van advies.
De door eFKay op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. eFkay streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.
De websites die vanuit deze website kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit deze website kan worden bezocht, zijn niet door eFKay ingericht en worden ook niet door eFKay onderhouden.
eFKay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met eFKay op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van eFKay.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website van eFKay – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle aanbiedingen, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij eFKay, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Het is de gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eFKay of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) de Website (als o.a. bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) downloaden, te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.
3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van eFKay substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze disclaimer, verleent eFKay aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van deze Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op deze Website ter beschikking worden gesteld.
5. Niets van wat in deze disclaimer en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendoms-rechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Ge-bruiker mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.
6. Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van eFKay of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gege-vens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 2.2 en 2.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van eFKay op haar computersystemen.
7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.